Deklaracja dostępności

STRONA INTERNETOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest nie jest w pełni zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty tekstowe nie zawierają tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy,
 • Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy.

Wyłączenia

 • Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-10-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Brzezińska.
 • E-mail: biuro@sp1.czersk.pl
 • Telefon: 523989117

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka
 • Adres: ul. Dworcowa 8
  89-650 Czersk
 • E-mail: biuro@sp1.czersk.pl
 • Telefon: 523989117

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła zapewnia w budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Szkoła zastosowała w budynku rozwiązania architektoniczne, środki techniczne i posiada zainstalowanych urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – winda.

Szkoła zapewnia w budynku informację na temat rozkładu pomieszczeń tylko w sposób wizualny.

Szkoła umożliwia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

Ułatwienia dostępu