Procedury

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku

1. Procedura udzielania nagany wychowawcy

 1. „Nagana Wychowawcy” jest pisemną formą ukarania ucznia za nagminne łamanie zasad Regulaminu Szkolnego.
 2. Nagana udzielana jest przez wychowawcę w oparciu o skargi pracowników szkoły, innych uczniów lub w oparciu o liczne uwagi negatywne w dzienniku elektronicznym (ujemne punkty za zachowanie).
 3. Pisemna nagana poprzedzona jest rozmową z uczniem w obecności rodzica/opiekuna, pedagoga, wicedyrektora lub dyrektora.
 4. Nagana Wychowawcy udzielana jest każdemu uczniowi indywidualnie.
 5. O udzieleniu „Nagany Wychowawcy” wychowawca informuje rodzica/opiekuna.
 6. Wychowawca informuje ucznia i rodzica/opiekuna o skutkach udzielenia „Nagany Wychowawcy”:
  a) nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż poprawna,
  b) decyzją wychowawcy może nie uczestniczyć w imprezach szkolnych (np. wycieczka,  impreza szkolna).
 7.  Przy udzielaniu nagany może być  obecny rodzic/opiekun, pedagog szkolny, wicedyrektor.
 8. „Naganę Wychowawcy” uczeń otrzymuje jednorazowo w ciągu jednego roku szkolnego.
 9. Pisemna nagana sporządzona jest w 2 egzemplarzach: jedna dla rodzica/opiekuna, druga do dokumentacji wychowawcy klasy.
 10. Za popełnienie czynu identycznego lub zbliżonego do tego, za który uczeń uzyskał poprzednio „Naganę Wychowawcy” uczeń uzyskuje kolejno „Naganę Dyrektora Szkoły”.

Załącznik:

2. Procedura udzielania nagany Dyrektora szkoły

 1. „Nagana Dyrektora Szkoły” jest pisemną formą ukarania ucznia za popełniony czyn/y, kolejną po „Naganie Wychowawcy”.
 2. Pisemna nagana jest zgodna z Regulaminem Uczniowskim.
 3. Nagana udzielana jest przez dyrektora na wniosek wychowawcy klasy wynikająca z ponownego złamania przez ucznia tego samego punktu Regulaminu Uczniowskiego.
 4. Pisemna nagana poprzedzona jest rozmową pedagoga szkolonego lub wychowawcy z uczniem. Rozmowę taką można przeprowadzić także w obecności: rodzica/opiekuna, wicedyrektora lub dyrektora.
 5. „Nagana Dyrektora Szkoły” udzielana jest każdemu uczniowi indywidualnie.
 6. ,,Nagana Dyrektora Szkoły” jest udzielana uczniowi w gabinecie dyrektora w obecności rodzica/prawnego opiekuna oraz wychowawcy klasy. Obecny może być również wicedyrektor ds. wychowawczych, pedagog lub psycholog szkolny.
 7. Dyrektor informuje ucznia i rodzica/opiekuna prawnego o skutkach udzielenia „Nagany Dyrektora Szkoły”, czyli obniżeniu oceny z zachowania zgodnie z regulaminem WZO.  
 8. W razie nieobecności rodzica/opiekuna podczas wręczania nagany, dokument jest przesyłany listem poleconym na adres zamieszkania ucznia.
 9. „Naganę Dyrektora Szkoły” uczeń może otrzymać kilkakrotnie.
 10. Dyrektor może udzielić uczniowi kolejnej nagany, jeżeli uczeń dopuścił się rażącego złamania innego punktu regulaminu uczniowskiego.

Załącznik:

3. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia terenu szkoły przez ucznia w czasie zajęć edukacyjnych

 1. Uczeń bez zgody nauczyciela nie może opuścić swojej klasy lub grupy.
 2. Po stwierdzeniu nieobecności na lekcji ucznia, który był obecny na wcześniejszych zajęciach w danym dniu i bez usprawiedliwienia opuścił teren szkoły, nauczyciel prowadzący dane zajęcia, powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy.
 3. W przypadku nieobecności wychowawcy nauczyciel powiadamia pedagoga szkolnego lub Sekretariat Szkoły.
 4. Obowiązkiem osoby przyjmującej zgłoszenie (wychowawca pedagoga lub sekretarz) jest niezwłoczne powiadomienie telefoniczne rodziców lub opiekunów prawnych o nieobecności dziecka.
 5. W sytuacji, gdy niemożliwe jest skontaktowanie się wychowawcy z rodzicem lub opiekunem prawnym przekazuje on obowiązek niezwłocznego ich powiadomienia pedagogowi szkolnemu lub  Sekretarzowi Szkoły.
 6. W przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym, a ucznia nadal nie ma na terenie szkoły lub nie ma żadnej informacji w sprawie jego oddalenia się, Sekretarz Szkoły powiadamia Dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji.
 7. Dyrektor Szkoły zleca pedagogowi lub wyznaczonemu nauczycielowi ponowne sprawdzenie wszystkich okoliczności pobytu ucznia w szkole.
 8. Po uzyskaniu informacji potwierdzającej zaistniały fakt samowolnego oddalenia się ucznia ze szkoły (zaginięcia) Dyrektor Szkoły zleca pedagogowi szkolnemu zawiadomienie o tym zdarzeniu policję.
 9. Pedagog telefonicznie powiadamia policję o samowolnym oddaleniu się ucznia ze szkoły, podając niezbędne informacje na jego temat (rysopis, znaki szczególne, itp.). Jednocześnie osoba ta nadal próbuje nawiązać kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia.
 10. W razie powrotu ucznia do szkoły należy zawiadomić telefonicznie wszystkie strony, które poinformowane były o zaginięciu ucznia (policja, rodzice).
 11. Z czynności podejmowanych w trakcie poszukiwania ucznia, który samowolnie oddalił się należy sporządzić notatkę.
 12. Wychowawca wzywa rodziców/prawnych opiekunów ucznia w celu wyjaśnienia zdarzenia w ciągu 3 dni od zajścia. Przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami i odnotowuje ten fakt w dokumentacji wychowawcy klasy – dzienniku lekcyjnym klasy. Rozmowa ma na celu ustalenie przyczyn ucieczki ze szkoły oraz przekazanie informacji o konsekwencjach takiego postępowania i formie ukarania ucznia.
 13. Wobec ucznia, który samowolnie opuszcza szkołę w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych stosuje się kary przewidziane w Statucie Szkoły.
 14. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, wychowawca wzywa ich do szkoły listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 15. W przypadku braku poprawy zachowania ucznia lub braku zainteresowania ze strony rodziców/prawnych opiekunów ucznia wychowawca klasy i pedagog w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zgłaszają problem do Sądu Rodzinnego.

4. Procedura postępowania w przypadku ucznia nagminnie opuszczającego zajęcia edukacyjne

 1. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców/ opiekunów prawnych, przekazując informację rodzicom oraz zobowiązując ich do nadzoru nad dzieckiem.
 3. Wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły są zobowiązani do przeprowadzenia z uczniem indywidualnej rozmowy motywującej do nauki.
 4. W przypadku uzyskania przez ucznia nieobecności na zajęciach przekraczających 50 % czasu przeznaczonego na zajęcia w planie nauczania,  dyrektor szkoły   informuje Organ Prowadzący.

5. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia

 1. Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów, jest zobowiązany do:
  • natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację;
  • odizolowanie ucznia zachowującego się agresywnie od grupy;
  • wezwanie, w razie potrzeby, do pomocy innego nauczyciela, pedagoga, pielęgniarkę, dyrektora szkoły.
 2. Jeżeli to możliwe, ustala przyczynę agresji. Przeprowadza rozmowę ze stronami konfliktu, uświadamiając im nieodpowiednie zachowanie. O zajściu informuje się wychowawcę i pedagoga szkolnego.
 3. Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając uwagę na konieczność przeprowadzenia przez rodziców rozmowy z dzieckiem.
 4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego, otrzymuje uwagę zgodną ze szkolnym regulaminem.
 5.  Jeśli zachowanie ucznia nie ulega poprawie, wychowawca zwraca się z pisemną lub telefoniczną prośbą o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły:
  • przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego;
  • na prośbę wychowawcy rozmowę przeprowadza pedagog szkolny (w obecności rodziców), analizując przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom w doborze metod wychowawczych.
 6. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca wskazuje rodzicom potrzebę przeprowadzenia specjalistycznych badań psychologicznych, w celu otrzymania dalszych wskazówek dotyczących prowadzenia ucznia.
 7. W przypadku konieczności zdyscyplinowania ucznia wyjątkowo agresywnego bądź przejawiającego zachowania agresywne, zagrażające zdrowiu, poinformowane zostaje pogotowie ratunkowe oraz rodzice dziecka w celu podjęcia interwencji zapewniającej bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły.
 8. W przypadku braku współpracy rodziców/opiekunów ucznia ze szkołą (np. niestawianie się na spotkania, odmowa badania w poradni specjalistycznej, zatajanie wyników badania w poradni, uniemożliwianie zasięgnięcia opinii u specjalistów zajmujących się dzieckiem) lub braku poprawy w zachowaniu, następuje  w porozumieniu z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, pisemne skierowanie sprawy przez dyrektora do adekwatnej instytucji typu Policja, MOPS, Sąd Rodzinny itp. 

Działania naprawcze:

Współpraca pomiędzy wychowawcą, dyrektorem, pedagogiem szkolnym – monitoring zachowania ucznia.

6. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

 1. Wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego.
 2. Wychowawca i nauczyciele uczący podejmują działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności   i rozwiązania problemów szkolnych ucznia.
 3. Wychowawca informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.
 4. Jeżeli trudności wychowawcze się utrzymują, wychowawcą klasy współpracuje z pedagogiem szkolnym, a następnie prosi rodzica o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.
 5. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, a dotyczącego ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje  zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.
 6. Na najbliższym spotkaniu Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje  członków Rady o zaistniałym problemie i przedstawia podjęte działania.

7. Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy i stalkingu

Polskie prawo przewiduje ochronę danych osobowych zamieszczanych w internecie, ochronę wizerunku, ochronę przed włamywaniem się do korespondencji mailowej. Wszelkie formy gróźb, znieważania, nawet dokonywane za pośrednictwem Internetu, są karalne. Prawo w sposób szczególny chroni dzieci przed pornografią (zarówno przed prezentowaniem im pornografii, jak i przed utrwalaniem treści pornograficznych z ich udziałem.

Do zjawisk związanych z cyberprzemocą zalicza się:

 • Robienie zdjęć innym osobom telefonem komórkowym bez zgody rodziców/opiekunów prawnych,
 • Wstawianie zdjęć osób zarejestrowanych na fotografii bez ich zgód, a szczególnie
  przy ich wyraźnym sprzeciwie,
 • Włamania na pocztę elektroniczną, strony internetowe, kradzież treści zamieszczonych
  na prywatnych stronach internetowych,
 • Stalking (nękanie przy pomocy Internetu, telefonów komórkowych),
 • Groźby i znieważania wysyłane za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych,
 • Umieszczanie wulgarnych treści w Internecie, publikacja ich w miejscach masowego dostępu dzieci i młodzieży,
 • Bezprawne wykorzystywanie informacji,
 • Uwodzenie i treści pornograficzne w internecie.

W przypadku zaistnienia w szkole sytuacji związanych z cyberprzemocą postępujemy w następujący sposób:

 1. Zdarzenia, które stanowią cyberprzemoc może zgłosić uczeń, rodzic, świadek zdarzenia, nauczyciel. Należy zapewnić anonimowość osobie zgłaszającej, szczególnie dziecku.
 2. O zdarzeniu, w której zaistniała sytuacja cyberprzemocy informowany jest wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły.
 3. Wychowawca wraz z pedagogiem ustalają okoliczności zdarzenia oraz świadków.
 4. W uzasadnionych przypadkach w procedurę włącza się nauczyciela informatyki, który pomaga zabezpieczyć dowody i/lub ustalić tożsamość sprawcy cyberprzemocy.
 5. Zbieraniem dowodów zastosowanej cyberprzemocy i ustaleniem sprawcy zajmuje się  wychowawca wraz z pedagogiem.
 6. Wychowawca podejmuje działania na rzecz natychmiastowego przerwania aktu cyberprzemocy (np. zawiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia materiału, żądanie natychmiastowego usunięcia wszystkich filmów ośmieszających z telefonu sprawcy itp.).
 7. Gdy sprawcą jest uczeń szkoły, pedagog prowadzi rozmowę pozwalającą ustalić przyczyny dokonania cyberprzemocy. W uzasadnionych wypadkach należy udzielić sprawcy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, celem uniknięcia na przyszłość podobnych zachowań.
 8. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi sprawcy celem omówienia zachowania dziecka, zapoznania z materiałem dowodowym oraz decyzją w sprawie dalszego postępowania i o podjętych środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.
 9. W sytuacjach uzasadnionych pedagog powiadamia Policję i/lub Sąd Rodzinny o dokonaniu cyberprzemocy.
 10. Wobec sprawcy wyciąga się konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 11. Uczeń, który dokonał cyberprzemocy jest monitorowany przez pedagoga i wychowawcę, celem zapobiegania aktom zemsty na osobach poszkodowanych.
 12. Jeśli sprawcą jest nieznany, należy – o ile to możliwe – dokonać natychmiastowego przerwania aktu cyberprzemocy od administratora serwisu oraz powiadomić Policję.
 13. Wobec ofiary cyberprzemocy wychowawca podejmuje działania ochronne i wspierające. Zapewnia ucznia, że dobrze zrobił zgłaszając zdarzenie. Radzi, jak powinien postąpić, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie dopuścić do eskalacji prześladowania.
 14. Sytuacja dziecka, które padło ofiarą przemocy, musi być monitorowana, aby nie dopuścić do dalszych działań przemocowych lub odwetowych ze strony sprawcy. Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy o zdarzeniu poinformowali świadkowie, a nie ofiara cyberprzemocy.
 15. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka – ofiary winni być natychmiast poinformowani o sposobie rozwiązania sytuacji związanej z cyberprzemocą.
 16. Z zaistniałego zdarzenia należy sporządzać przez cały czas wyjaśniania sprawy notatki służbowe, w której zawarte będą daty i miejsca rozmów, personalia osób biorących udział w wyjaśnianiu spraw, opisy przebiegu wydarzeń oraz podpisy świadków zdarzenia i wyjaśniania sprawy.

Podczas wyjaśniania sprawy nie należy dopuszczać do konfrontacji sprawcy z ofiarą celem zachowania poczucia bezpieczeństwa ofiary cyberprzemocy.

8. Procedura postępowania w przypadku nieregulaminowego korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji i przerw

Ustalenia ogólne

Zgodnie z ustaleniami zapisanymi w statucie szkoły uczeń podczas lekcji powinien mieć telefon wyciszony i schowany. Używać go może tylko do celów dydaktycznych, gdy nauczyciel uczący prowadzi zajęcia z wykorzystaniem smartfonów. Także podczas przerw uczeń nie może używać telefonu i innych urządzeń elektronicznych do gry, zabawy, filmowania, robienia zdjęć i innych czynności naruszających prywatność innych osób.

Postępowanie w przypadku, gdy uczeń nie stosuje się do wyżej zawartych postanowień:

 1. Nauczyciel upomina ucznia i prosi o wyłączenie i schowanie telefonu.
 2. Jeżeli uczeń nie posłucha, ponownie korzysta z telefonu niezgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole, wówczas nauczyciel nakazuje uczniowi wyłączenie telefonu w sposób uniemożliwiający korzystanie z niego przez osoby trzecie i zabiera uczniowi telefon.
 3. Telefon i kartkę z informacją (imię, nazwisko ucznia, klasa) przekazuje do depozytu w sekretariacie szkoły.
 4. Uczeń może odebrać swój telefon z sekretariatu po zakończonych lekcjach w tym dniu.
 5. W przypadku częstego naruszania opisanych zasad wychowawca informuje rodziców ucznia.

 Postanowienia końcowe:

 1. Nikt z pracowników szkoły nie może włączać odebranego uczniowi telefonu, używać ani wykonywać na nim żadnych operacji, jeżeli telefon dzwoni tylko uczeń może go wyłączyć.
 2. Nie wolno także przeglądać zawartości telefonu, nawet jeśli jest uzasadnione podejrzenie, że uczeń dokonał nagrania lub zrobił zdjęcie, w takiej sytuacji należy wezwać rodzica i w jego obecności poprosić ucznia o pokazanie treści i ich usunięcie.
 3. Jeżeli istnieje podejrzenie, że na telefonie znajdują się treści mogące w jakikolwiek sposób stwarzać zagrożenie dla innych uczniów czy pracowników lub noszą znamiona świadczące o popełnionym przestępstwie wówczas szkoła nawiązuje kontakt z policją i w obecności ucznia i jego rodziców przekazuje telefon funkcjonariuszowi, który podejmuje czynności zgodne z ich procedurami.
 4. W przypadku zaginięcia, kradzieży czy zniszczenia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego przyniesionego przez ucznia, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za takie zdarzenie.

9. Procedura postępowania w przypadku skłonności i prób samobójczych oraz popełnienia samobójstwa przez ucznia

I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ PRZEJAWIA SKŁONNOŚCI SAMOBÓJCZE

 1. W przypadku, gdy podejrzewa się, że uczeń może przejawiać skłonności (myśli, plany) samobójcze, tzn. gdy otrzymano informację od samego ucznia, jego kolegów, członków rodziny, innej osoby, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo należy zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia, najlepiej od samego ucznia (jeśli znajduje się na terenie szkoły). Taka rozmowa z uczniem powinna odbyć się w bezpiecznym, ustronnym miejscu i przebiegać w atmosferze spokoju, wsparcia, zrozumienia i zapewnienia o chęci pomocy.
 2. Po zdobyciu informacji na temat okoliczności zdarzenia/planach samobójczych należy poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.
 3. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 4. W razie konieczności należy wezwać pomoc: pogotowie ratunkowe, policję. Podczas interwencji służb należy zadbać, aby przebiegała ona dyskretnie i spokojnie.

II POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ PODJĄŁ PRÓBĘ SAMOBÓJCZĄ

 1. Jeśli próba samobójcza miała miejsce na terenie szkoły:
 2. Nauczyciel/pracownik powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły.
 3. Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 4. Dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe, w razie potrzeby pierwszą pomoc przedmedyczną udzielają uczniowi pracownicy szkoły.
 5. Jeśli próba samobójcza miała miejsce poza szkołą i rodzic poinformował o tym zdarzeniu szkołę:
 6. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba (wychowawca, psycholog, pedagog szkolny) przekazuje rodzicom dziecka informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną po powrocie do szkoły. Rodzic zostaje także poinformowany o konieczności dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki przez dziecko w szkole.
 7. Dziecko zostaje objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, bądź pozostaje pod opieką psychologiczną, psychoterapeutyczną lub psychiatryczną poza szkołą.
 8. Wszyscy nauczyciele uczący osobę po próbie samobójczej powinni wykazywać szczególną uważność na stan psychiczny ww. Należy zadbać o atmosferę pełną spokoju, zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa.

W razie potrzeby, w klasie, do której uczęszczała osoba, która podjęła próbę samobójczą, należy podjąć działania o charakterze psychoedukacyjnym, dotyczące wsparcia osób w kryzysie i miejsc, w których można uzyskać pomoc.

III POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO

 1. Należy jak najszybciej (po uzgodnieniu z rodzicami zmarłego) poinformować o zdarzeniu pracowników szkoły oraz uczniów. Informacja o samobójstwie powinna być przekazywana przez pedagoga, psychologa szkolnego lub wychowawców w małych grupkach klasowych, bez opisywania szczegółów zdarzenia (nie należy opisywać metody samobójstwa, miejsca).
 2. Należy wprowadzić zintensyfikowane działania psychoedukacyjne na temat miejsc, do których można zgłosić się w przypadku wystąpienia kryzysu.
 3. Jeśli rodzina zmarłej osoby nie wyrazi sprzeciwu, należy umożliwić uczniom udział w uroczystościach pogrzebowych.

Jeśli uczniowie wyrażą potrzebę rozmowy na temat śmierci kolegi/koleżanki, należy im to umożliwić. Można zorganizować spotkania z pedagogiem/psychologiem szkolnym i wówczas dać uczniom przestrzeń do dzielenia się trudnymi emocjami.

 Nie należy organizować apeli szkolnych ani innych uroczystości w szkole mających na celu wspominanie zmarłego ucznia.

10. Procedura postępowania w przypadku nagłego zachorowania ucznia w czasie zajęć szkolnych

Definicja

Złe samopoczucie / nagłe zachorowanie – nagłe zdarzenie wywołujące pogorszenie się stanu zdrowia ucznia, uniemożliwiające mu dalszy udział w zajęciach edukacyjnych.

Postępowanie:

 1. Osoba interweniująca(nauczyciel, inny pracownik szkoły) powinna zapewnić opiekę uczniowi:
  • wezwać innego nauczyciela lub pracownika szkoły, pod którego opieką chory udaje się do gabinetu pielęgniarki szkolnej,
  • w przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej chory i jego opiekun udają się do sekretariatu szkoły.
 2. Pielęgniarka szkolna  udziela stosownej pomocy przedlekarskiej i w przypadku utrzymującego się złego samopoczucia informuje telefonicznie rodziców lub opiekunów o dolegliwościach dziecka.
 3. Dziecko z dolegliwościami, objawami chorobowymi może opuścić teren szkoły wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej wskazanej przez rodzica.
 4. W przypadku nieobecności pielęgniarki, nauczyciel lub pracownik administracji wzywa rodziców.
 5. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i przy ustępujących dolegliwościach szkoła zapewnia dziecku dalszą opiekę (odpoczynek w gabinecie pielęgniarki, sekretariacie, sali lekcyjnej).
 6. W przypadku nie ustępujących lub nasilających się dolegliwości szkoła (pielęgniarka, nauczyciel lub pracownik administracji) informuje o tym fakcie rodzica lub opiekuna dziecka i wzywa pogotowie ratunkowe.
 7. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i nie ustępujących lub nasilających się dolegliwości szkoła (pielęgniarka, nauczyciel lub pracownik administracji) wzywa pogotowie ratunkowe.
 8. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i wezwania pogotowia ratunkowego wyznaczony pracownik szkoły (np. nauczyciel) przejmuję opiekę nad dzieckiem (podczas transportu karetką do szpitala) do czasu przybycia rodzica do szpitala.

11. Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole

 1. Usprawiedliwienia nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych dokonują rodzice/ prawni opiekunowie dostarczając pisemne usprawiedliwienie do wychowawcy klasy lub poprzez wpis do e- dziennika.
 2. Rodzic/opiekun prawny może również dokonać ustnego usprawiedliwienia nieobecności swojego dziecka podczas rozmowy z wychowawcą klasy.
 3. Usprawiedliwienie może nastąpić także na podstawie:
  • zwolnienia lekarskiego,
  • zwolnienia przez nauczyciela – opiekuna (jeśli uczeń reprezentuje szkołę np. na zawodach sportowych lub konkursach pozaszkolnych).
 4. Usprawiedliwienia nieobecności rodzice/opiekunowie prawni dokonują niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później niż do 1 tygodnia po dacie ustania nieobecności.

12. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, używania lub posiadania alkoholu lub narkotyków i innych środków odurzających przez uczniów na terenie szkoły

I Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń szkoły używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji:

 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy ucznia.
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów ucznia), przekazując uzyskaną informację przeprowadza rozmowę w rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zobowiązuje do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do odpowiedniej poradni lub udział dziecka w programie terapeutycznym.
 4. Gdy rodzice odmawiają współpracy i nie stawiają się na wezwania, a napływają wiarygodne informację o demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie o zaistniałej sytuacji policję i sąd rodzinny.

II Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków:

 1. Powiadamia o swych przypuszczeniach wychowawcę klasy.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie pozostawia go samego, zapewniając ochronę jego życie i zdrowie.
 3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.
 4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmawiają odebrania  dziecka, o pozostawieniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz po ustaleniu stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 5. Dyrektor szkoły zawiadamia policję gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a on jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, albo zagraża życiu lub zdrowiu innych. Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień , o czym powiadamia rodziców/opiekunów.
 6. Jeżeli powtarzają się przypadki przebywania ucznia na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków, dyrektor ma obowiązek powiadomienia policji bądź sądu rodzinnego

III Procedura postępowania w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje nauczyciel substancję przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć działania:

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem, do przyjazdu policji. Próbuje w zakresie działań pedagogicznych ustalić do kogo dana substancja należy.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.
 3. Po przejeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

IV Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk:

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać okazania substancji. Może domagać się okazania zawartości torby szkolnej, kieszeni w odzieży ucznia, okazania innych przedmiotów mogących mieć związek z substancją. Przeszukanie odzieży i teczki ucznia możliwe jest tylko przez policję.
 2. O swych spostrzeżeniach informuje dyrektora szkoły, rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.
 3. W przypadku gdy uczeń odmawia wydania substancji i okazania zawartości kieszeni ubrania, dyrektor szkoły wzywa policję, która dokonuje przeszukania odzieży i przedmiotów należących do ucznia, zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do analizy.
 4. Gdy uczeń wyda dobrowolnie substancję, nauczyciel po jej zabezpieczeniu przekazuje ją jednostce policji.
 5. Nauczyciel stara się ustalić, od kogo uczeń otrzymał substancję. Całe zdarzenie dokumentuje notatką wraz z spostrzeżeniami.

13. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego

I Wtargnięcie napastników do obiektu

 1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.
 2. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).
 3. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.
 4. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych.
 5. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
 6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:
  • nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna,
  • nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
 7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej.
  UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.
 8. Po zakończeniu akcji:
  • sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek – o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję,
  • nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,
  • prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.

II Użycie broni palnej na terenie szkoły

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem:

 1. Nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
 2. Staraj się uspokoić dzieci.
 3. Dopilnuj, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia przemieszczania się.
 4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonywały je spokojnie –  gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników.
 5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych
  UWAGA! Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację.
 6. Po opanowaniu sytuacji:
  • upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palnej nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru),
  • zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych,
  • udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,
  • w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do sytuacji działania,
  • zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

III Zagrożenie bombowe

Symptomy wystąpienia zagrożenia:

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.

 1. Zainteresowania i uwagi wymagają:
  • rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób, pozostawione bez opieki przedmioty typu teczki, paczki itp., osoby wyglądające na obcokrajowców, osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku,
  • samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach (miejscach organizowania imprez i uroczystości).
 2. Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.
 3. O swoich spostrzeżeniach poinformuj dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia odpowiednie służby: policję.

IV Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:

 1. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby – Policję, Urząd Miasta.
 2. Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z procedurami
 3. Osoba, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinna ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji szkoły. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.
 4. Zawiadamiając policję dyrektor podaje następujące informacje:
  • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna,
  • ujawniony podejrzany przedmiot),
  • treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;
  • numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.
 5. Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.

V. Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:

 1. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.
 2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
 3. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
 5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 6. Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 7. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrektora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
 8. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 9. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy opuścić szkołę, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.)
 10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji.

VI. Jak zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”:

 1. Podczas działań związanych neutralizacją „bomby” należy zastosować się do poleceń policji.
 2. Ciekawość może być niebezpieczna- należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę
 3. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.

VII. Informacja o podłożeniu bomby

 1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna:
  • słuchaj uważnie,
  • zapamiętaj jak najwięcej,
  • jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać informacje,
  • zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle,
  • nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki,
  • jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer.
  • Jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał – przekażesz ją Policji.
 2. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych
 3. Zaalarmuj dyrektora szkoły
 4. Dyrektor dzwoni do Wydziału Oświaty i Wychowania i Kuratorium Oświaty.
 5. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki!
 6. Dyrektor zarządza ewakuację godnie z obowiązującą instrukcją
  UWAGA! Poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków, reklamówek itp.
 7. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
 8. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i  prądu.
 9. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj.
 10. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym,
 11. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu,
 12. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.

VIII. Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu)

 1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu.
  UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.
 2. Zadzwoń pod jeden z merów alarmowych:
 3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym – głównie uczniom, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 4. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki!
 5. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
 7. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 8. Otwórz okna i drzwi.
 9. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne.
 10. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów komórkowych).
 11. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń

IX. Po wybuchu bomby:

 1. Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju zagrożenia spowodował wybuch.
 2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych: 
 3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym.
 4. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania odpowiednie do sytuacji.
 6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń

14. Procedura postępowania wobec osób obcych znajdujacych się na terenie szkoły

 1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą (z wyłączeniem rodziców lub opiekunów prawnych).
 2. W przypadku, gdy jest to rodzic lub opiekun prawny ucznia albo inna osoba, która chce skontaktować się z nauczycielem, należy ją skierować do pokoju nauczycielskiego lub sekretariatu i poinformować o godzinie rozpoczęcia najbliższej przerwy.
 3. W przypadku, gdy jest to rodzic lub opiekun zgłaszający się po odbiór dziecka, powinien on czekać przed budynkiem szkoły (w uzasadnionych wypadkach rodzic może oczekiwać na dziecko na terenie szkoły).
 4. Rodzice uczniów klas pierwszych przez dwa tygodnie września  mogą przyprowadzać swoje dzieci do sali i czekać po lekcjach na holu.
 5. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przez cały rok wchodzą na teren szkoły, aby przyprowadzić dzieci do sali i je odebrać po zajęciach.
 6. W innych przypadkach każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu osoby obcej  i poprosić o  opuszczenie terenu szkoły.
 7. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie, bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy   niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły, która podejmuje odpowiednie działania.
 8. Każdy pracownik szkoły (nauczyciel, pracownik obsługi i administracji) ma obowiązek zwracać uwagę, czy na terenie szkoły nie znajdują się podejrzane przedmioty np. torba, plecak, paczka.

15. Procedura postępowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły

 1. O fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiamy dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły po przyjęciu zawiadomienia, w zależności od rodzaju zaistniałej szkody prowadzi wyjaśnienia sam lub przekazuje sprawę pedagogowi szkolnemu,  wychowawcy lub policji.
 3. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie zawiadamia rodziców ucznia poszkodowanego oraz podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia o podjętych działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy.
 4. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba  wyjaśniająca sprawę dokonuje wpisu uwagi  do e- dziennika i przyznaje  stosowną liczbę punktów zgodnie z regulaminem szkolnym.
 5. Rodzice ucznia, który dokonał kradzieży lub zniszczenia zobowiązani są do naprawienia szkody.

16. Procedura postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy lub ofiary czynu karalnego lub przestępstwa

Procedura postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa

 1. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 3. Przekazuje sprawcę o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły, dyrektorowi, pedagogowi pod opiekę.
 4. Powiadamia rodziców ucznia – sprawcy.
 5. Powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana.
 6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa, przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je policji.

Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego

 1. Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie wzywając lekarza gdy ofiara doznała obrażeń.
 2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 3. Powiadamia rodziców/opiekunów ucznia.
 4. Powiadamia policję i w ramach działań pedagogicznych ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

17. Procedura postępowania w przypadku wykrycia bomby, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych substancji i przedmiotów

 1. Nie należy dotykać podejrzanego przedmiotu,
  Ważne: Jeśli osoba widzi „bombę” to oznacza, że jest w polu jej rażenia.
 2. Zadzwonić pod numer alarmowy.
 3. Zabezpieczyć, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym – głównie uczniom, nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 4. Powiadomić o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki.
 5. Zarządzić przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą.
 6. Zabezpieczyć ważne dokumenty.
 7. Wyłączyć lub polecić pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 8. Otworzyć okna i drzwi.
 9. Nie używać w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów komórkowych).
 10. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.
 11. Po wybuchu bomby należy:
  1. ocenić sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnić się, jakiego rodzaju zagrożenia spowodował wybuch,
  2. zadzwonić pod numer alarmowy,
  3. udzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,
  4. sprawdzić bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządzić przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą,
  5. w przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podjąć działania odpowiednie do sytuacji,
  6. po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

18. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności ucznia

 1. W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 Karty Nauczyciela, a w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające.
 2. Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem, rodzicem (prawnym opiekunem), świadkami.
 3. Dyrektor szkoły może włączyć do rozmowy inne osoby (np. wychowawcę, nauczyciela/i, specjalistę/ów).
 4. Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani zainteresowani.
 5. Wszystkie czynności wykonywane w ramach postępowania wewnątrzszkolnego dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień uczestników postępowania.
 6. Jeżeli postępowanie wewnątrzszkolne potwierdza naruszenie godności osobistej ucznia, Dyrektor szkoły wszczyna procedurę postępowania zgodnie z przepisami prawa (Karta Nauczyciela).

19. Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka w rodzinie

Nauczyciel:

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, jest ofiarą przemocy w rodzinie nauczyciel powinien sporządzić notatkę służbową i przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy /pedagogowi szkolnemu/ dyrektorowi szkoły.   

Wychowawca:

 1. Przeprowadza rozmowę z uczniem: buduje relację opartą na zaufaniu, wyjaśnia że bicie dzieci to łamanie prawa i poważna sprawa, która wymaga pomocy innych, zaufanych osób, np. lekarza lub pedagoga/psychologa szkolnego. Informuje również o konieczności kontaktu z rodzicami, gwarantując dziecku bezpieczeństwo. Wychowawca  ucznia nie komunikującego się werbalnie zgłasza sprawę do rozpatrzenia przez zespół wychowawczy.
 2. Nawiązuje pilnie kontakt z rodzicami (jednym z rodziców), informuje o stanie dziecka np. konieczności przebadania dziecka przez lekarza oraz o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy wobec córki/syna.
 3. Sporządza notatkę opisującą: wygląd dziecka, dolegliwości stan zdrowia, uzyskane informacje oraz podjęte przez siebie działania.
 4. W dalszej pracy wychowawczej wspiera dziecko, zabiega o prawidłową integrację dziecka z zespołem klasowym, tworzy atmosferę bezpieczeństwa i pełnej akceptacji.
 5. Systematycznie współpracuje z rodzicami, pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczącymi dziecko.

Pedagog szkolny we współpracy z nauczycielami i specjalistami pracującymi z dzieckiem (z zespołem wychowawczym):

W przypadku stwierdzenia, że problem krzywdzenia nie wymaga sięgnięcia po środki represji karnej wobec rodziny i izolowania od niej dziecka i że możliwa jest współpraca z rodzicami:

 1. Pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia na zebranie zespołu wychowawczego. 
 2. W ramach pracy zespołu wychowawczego zawiera z rodzicami kontrakt  o współpracy na rzecz poprawy sytuacji dziecka  i rodziny.
 3. Podejmuje działania wynikające z potrzeb dziecka i rodziny w kierunku:
  • wzmocnienia dziecka, udzielenia wsparcia w sytuacji kryzysowej i traumatycznej poprzez zapewnienie mu pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie szkoły,
  • wspierania rodziny poprzez kierowanie do instytucji oferujących np. poradnictwo, konsultacje psychologiczne, terapię uzależnień, terapię dla sprawców przemocy, grupy wsparcia, warsztaty umiejętności  wychowawczych,
  • pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez zastosowanie   procedur mediacyjnych bądź kierowanie do mediatorów,
  • zabezpieczenia socjalnego poprzez kierowanie do instytucji oferujących:  poradnictwo i warsztaty w zakresie metod poszukiwania prac,  zorganizowaniapomocy finansowej, rzeczowej, ciepłego posiłku w  szkole itp.
 4. Upoważniony przez dyrektora szkoły wypełnia „Niebieską Kartę Część A” wszczynając tym samym procedurę „Niebieskiej Karty”.
 5. Oddelegowany przez dyrektora szkoły bierze czynny udziale w pracach zespołu interdyscyplinarnego, który stworzy zintegrowana strategię pomocy, monitoruje sytuację dziecka i rodziny.
 6. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych przez szkołę pedagog szkolny upoważniony przez dyrektora szkoły składa niezwłocznie zawiadomienie  o podejrzeniu przestępstwa do Policji, Prokuratury lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

W przypadku zdiagnozowania bezpośredniego zagrożenia zdrowa lub życia dziecka:

 1. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pedagog szkolny powiadamia policję, wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego oraz prokuraturę rejonową o popełnieniu przestępstwa. Równolegle powiadamia pracownika socjalnego w rejonie.
 2. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

20. Procedura postępowania w przypadku wypadku

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie wzywając pielęgniarkę szkolną. Gdyby zdarzyłoby się, że jest niedostępna, a uczeń doznał obrażeń to wzywa lekarza.
 2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 3. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców/opiekunów ucznia lub w przypadku, gdy wypadkowi uległa osoba dorosła, członka rodziny poszkodowanego.
 4. Powiadamia policję i ustala okoliczności oraz ewentualnych świadków  zdarzenia.
 5. Dyrektor poleca sporządzić protokół powypadkowy.

Procedura udzielania pierwszej pomocy

 1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego).
 2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan  poszkodowanego.
 3. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.
 4.  Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją  zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej  udzielić.
 5.  Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.
 6. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo  zaopatrzyć.
 7. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza    (pogotowie ratunkowe).
 8. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania.
 9.  Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.
 10. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki).
 11.  W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez   koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego.
 12. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

Ułatwienia dostępu