Procedura udzielania nagany Dyrektora Szkoły

Viewed 1581 Times

PROCEDURA UDZIELANIA NAGANY DYREKTORA SZKOŁY

  1. „Nagana Dyrektora Szkoły” jest pisemną formą ukarania ucznia za popełniony czyn/y, kolejną po „Naganie Wychowawcy”.
  2. Pisemna nagana jest zgodna z Regulaminem Uczniowskim.
  3. Nagana udzielana jest przez dyrektora na wniosek wychowawcy klasy wynikająca z ponownego złamania przez ucznia tego samego punktu Regulaminu Uczniowskiego.
  4. Pisemna nagana poprzedzona jest rozmową pedagoga szkolonego lub wychowawcy z uczniem. Rozmowę taką można przeprowadzić także w obecności: rodzica/opiekuna, wicedyrektora lub dyrektora.
  5. „Nagana Dyrektora Szkoły” udzielana jest każdemu uczniowi indywidualnie.
  6. ,,Nagana Dyrektora Szkoły” jest udzielana uczniowi w gabinecie dyrektora w obecności rodzica/prawnego opiekuna oraz wychowawcy klasy. Obecny może być również wicedyrektor ds. wychowawczych, pedagog lub psycholog szkolny.
  7. Dyrektor informuje ucznia i rodzica/opiekuna prawnego o skutkach udzielenia „Nagany Dyrektora Szkoły”, czyli obniżeniu oceny z zachowania zgodnie z regulaminem WZO.
  8. W razie nieobecności rodzica/opiekuna podczas wręczania nagany, dokument jest przesyłany listem poleconym na adres zamieszkania ucznia.
  9. „Naganę Dyrektora Szkoły” uczeń może otrzymać kilkakrotnie.
  10. Dyrektor może udzielić uczniowi kolejnej nagany, jeżeli uczeń dopuścił się rażącego złamania innego punktu regulaminu uczniowskiego.
Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)

Ułatwienia dostępu