Procedura udzielanie nagany wychowawcy

Viewed 2143 Times

PROCEDURA UDZIELANIA NAGANY WYCHOWAWCY

 1. „Nagana Wychowawcy” jest pisemną formą ukarania ucznia za nagminne łamanie zasad Regulaminu Szkolnego.
 2. Nagana udzielana jest przez wychowawcę w oparciu o skargi pracowników szkoły, innych uczniów lub w oparciu o liczne uwagi negatywne w dzienniku elektronicznym (ujemne punkty za zachowanie).
 3. Pisemna nagana poprzedzona jest rozmową z uczniem w obecności rodzica/opiekuna, pedagoga, wicedyrektora lub dyrektora.
 4. Nagana Wychowawcy udzielana jest każdemu uczniowi indywidualnie.
 5. O udzieleniu „Nagany Wychowawcy” wychowawca informuje rodzica/opiekuna.
 6. Wychowawca informuje ucznia i rodzica/opiekuna o skutkach udzielenia „Nagany Wychowawcy”:a
  1. nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż poprawna,
  2. decyzją wychowawcy może nie uczestniczyć w imprezach szkolnych (np. wycieczka, impreza szkolna).
 7. Przy udzielaniu nagany może być  obecny rodzic/opiekun, pedagog szkolny, wicedyrektor.
 8. „Naganę Wychowawcy” uczeń otrzymuje jednorazowo w ciągu jednego roku szkolnego.
 9. Pisemna nagana sporządzona jest w 2 egzemplarzach: jedna dla rodzica/opiekuna, druga do dokumentacji wychowawcy klasy.
 10. Za popełnienie czynu identycznego lub zbliżonego do tego, za który uczeń uzyskał poprzednio „Naganę Wychowawcy” uczeń uzyskuje kolejno „Naganę Dyrektora Szkoły”.
Was this answer helpful ? Yes (0) / No (1)

Ułatwienia dostępu